Info box:

Neki poznati bivši studenti ETFa:

Boris Nemšić
- izvršni direktor Telekom Austria Group,
- i. direktor mobilkom austria,
- i. direktor Telekom Austria Fixed Net

Nino Vidović
- Vice President and Chief Technology Officer, CISCO

prof. Muhamed Aganagić
- Intel Director of Technology

Asim Smailagić
- Carnegie Mellon University, USA

O FAKULTETU

O Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo

PREZENTACIJA FAKULETA

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je osnovan kao članica Univerziteta u Sarajevu 1961. godine, a prva generacija studenata upisana je godinu dana ranije, u okviru tad postojećeg Tehničkog fakulteta u Sarajevu.

Nastava na ETFu se odvija po Bolonjskom procesu (sistem 3+2) i to na četiri odsjeka: Automatika i elektronika, Elektroenergetika, Računarstvo i informatika i Telekomunikacije. Prva godina studija je zajednička za sve odsjeke.

Nastavni plan i program se redovno ažurira, a usklađen je sa vodećim svjetskim univerzitetima (detaljnije o planu i programu). Elektrotehnički fakultet je pokrenuo proces akreditacije (certificiranja) programa kod renomirane međunarodne kuće ASIIN (Njemačka). Po završetku ovog procesa ETF će biti jedini fakultet u državi, a drugi u regionu sa ovim prestižnim certifikatom. Diploma sarajevskog ETFa je međunarodno uvažena i priznata. U BiH su kadrovi ETFa izuzetno traženi, pa se mnogi naši studenti već na drugoj godini studija opredjeljuju da rade uz studiranje.

Na ETFu rade renomirani bosanskohercegovački stručnjaci i naučnici (link - kliknite na naziv odsjeka a zatim na Spisak saradnika).

Svi nastavni materijali objavljuju se na courseware fakulteta. Na ETFu je takođe razvijen vlastiti sistem za podršku nastavi i radu studentske službe Zamger, putem kojeg studenti mogu dobiti informacije o svom statusu i raspored časova, rezultate ispita i ocjene, slati zadaće, nastavnici mogu unositi ocjene i pregledati zadaće, dok studentska služba može dobiti detaljan statistički pregled svih informacija, a uskoro će biti omogućena i prijava ispita te zahtjevi za razna uvjerenja i potvrde, te upravljanje projektima.Oblasti (po odsjecima):
 

Automatika I elektronika
Automatsko upravljanje
Industrijska I procesna automatika
Robotika I mehatronika
Zaštita I upravljanje elektroenergetskim sistemima
Elektroničke komponente I sistemi
Digitalne strukture I obrada signala
Biomedicinska elektronika
Elektroenergetika
Elektroenergetski sistemi
Elektroenergetske tehnologije
Industrijska elektroenergetika
Energija i okolina
Teoretska elektrotehnika
Računarstvo i informatika
Arhitekture računarskih sistema i mreže
Računarski informacioni sistemi
Računarske nauke i obrada informacija
Softverski inženjering
Vještačka inteligencija i bioinformatika
Matematske metode u računarstvu i informatici
Tehnička informatika i procesno računarstvo
Telekomunikacije
Teorija telekomunikacija
Telekomunikacijske tehnike
Računarske i telekomunikacijske mreže
Bežične telekomunikacije